ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

 

Alle aanbiedingen, verkoopsovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen geschieden onder deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Waar hierna van verkoper wordt gesproken, wordt hieronder verstaan “Huntjens B.V.”, Veilingweg 23, 6247 EP GRONSVELD.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.

Artikel 3. Prijzen

In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt de verkoper het recht voor deze wijzigingen aan de koper door te berekenen.

Artikel 4. Aflevering

 1. Aflevering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Bestrijdingsmiddelenwet 2007 en de Meststoffenwet 1986 en op die wet gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door de verkoper bepaald. Het vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een behoorlijk berijdbare weg kan komen, alwaar de koper verplicht is de goederen in ontvangst te nemen. De goederen worden geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment waarop de lossing is voltooid. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en de verkoper, maar wel immer binnen een door verkoper te bepalen redelijke termijn, waarbij de koper er – als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is – voor dient te zorgen dat degene die is belast met de aflevering van de goederen, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de goederen moeten worden opgeslagen. Indien de koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
 4. In geval van niet franco levering, worden de goederen geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van de verkoper geladen zijn op het door of vanwege de koper gezonden transportmiddel.
 5. Na aflevering volgen de leden 3 of 4 zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
 6. Indien de goederen om aan de koper te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de koper bij de verkoper opgeslagen te zijn.
 7. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal de verkoper na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen. Indien de verkoper wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient de koper de afroeping zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is de verkoper na sommatie van de koper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade.

Artikel 5. Emballage

 1. Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom, als bedoeld in artikel 6 lid 1, voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de verkoper is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van aflevering.
 2. Het is koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.
 3. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke voor verkoper mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door koper van het gestelde in lid 2.

Artikel 6. Betaling

 1. Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of korting. De betaling wordt geacht te zijn geschied, op het moment dat het verschuldigde bedrag door de verkoper is ontvangen.
 2. Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan verkoper toekomend recht –ten gevolge dat:
  1. alle overige ten name van koper bij verkoper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
  2. verkoper het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum verzuimrente te berekenen gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % op jaarbasis over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag;
  3. verkoper het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst – en eventuele andere overeenkomsten met de koper – geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder  tot enige schadevergoeding  gehouden te zijn;
  4. alle kosten van verkoper, waaronder  begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op koper te geraken ten laste van koper komen.
 3. Indien de verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is de verkoper gerechtigd niet of niet verder te leveren, indien de koper niet akkoord gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

 1. Verkoper staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij het magazijn van de verkoper hebben verlaten.
 2. Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
 3. Koper is verplicht de goederen en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de goederen en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik blijken te bestaan, dienen onmiddellijk nadat zij door de koper zijn geconstateerd aan verkoper ter kennis te worden gebracht. De aansprakelijkheid van de verkoper vervalt, indien de koper aan een van deze verplichtingen alsmede aan de verplichting genoemd in artikel 7.2 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zo veel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot goederen en emballage opvolgen.
 4. De aansprakelijkheid van verkoper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag der betreffende goederen te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de goederen en emballage, beperkt tot directe schade aan personen of goederen als bedoeld in artikel 6:190 BW.
 5. De aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot advisering beperkt zich – met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 – uitsluitend tot schriftelijk gegeven adviezen.

 

Artikel 8. Eigendomsbehoud

 

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot het tijdstip waarop koper jegens verkoper heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van of krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren goederen respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. In geval van niet tijdige betaling door koper zal verkoper het recht hebben de goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd verkopers overige rechten in verband met niet tijdige betaling.
 3. Koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van de verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient de koper de verkoper onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en verkoper zullen naar verkopers keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Maastricht dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de koper domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

Artikel 10. Afwijkende bedingen of voorwaarden

 

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.