Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 03.07.2018.

Omdat we bij HUNTJENS graag zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.


1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van HUNTJENS.


2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

HUNTJENS BV, gevestigd, Veilingweg 23, 6247 EP Gronsveld, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen, waartoe HUNTJENS behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemt, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze functionaris kunt u contacteren op privacy@HUNTJENS.be.


3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

In dit onderdeel leggen we je uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.


3.1 Logbestanden en cookies

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) en plaatse we cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Als je meer informatie wil over deze logbestanden en cookies, kan je dat lezen in onze cookieverklaring.


3.2 Login

Via onze website kan u als professionele klant inloggen en online een bestelling plaatsen.

Deze login bekomt u door een mail te sturen naar info@HUNTJENS.be. Deze login wordt gekoppeld aan uw klantennummer.

U ontvangt enkel een login als u reeds klant bent. wij hebben bijgevolg uw gegevens reeds geregistreerd als klant, inclusief uw fytolicentienummer.

Indien u uw wachtwoord wenst te wijzigen of niet langer een login wenst, kunt u dit melden via info@HUNTJENS.be. Uw login gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

We gebruiken uw gegevens om uw bestelling te verwerken, om een factuur op te stellen, om uw bestelling te leveren en om u op de hoogte te houden over de status van uw bestelling.


​3.3.​ Contactformulier

Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier, verzamelen we uw naam, voornaam, bedrijf, adres, postcode en woonplaats,  e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer, de door u gestelde vraag of de door u aangevraagde informatie. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen. 

We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen. 


4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders).  Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we je adresgegevens delen met externe partners met het oog op dataverrijking. (Wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent en dit niet aan ons doorgegeven hebt, kunnen wij via deze partners je nieuwe adres verkrijgen).


5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

HUNTJENS neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.


6. Hoe kan je ons contacteren om je rechten uitoefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten via privacy@HUNTJENS.be.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring  gepubliceerd op de website van HUNTJENS, met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.